Chia– czyli wielka moc w małych nasionkach.

chia 2Chia, czyli szał­wia hisz­pań­ska, coraz czę­ściej sto­so­wana w Euro­pie, bedąca obfi­tym źró­dłem kwa­sów tłusz­czo­wych Omega 3 i Omega 6 w opty­mal­nych proporcjach.

Ist­nieje mnó­stwo pro­duk­tów zawie­ra­ją­cych kwasy tłusz­czowe, jed­nak wiele z nich zawiera zna­czącą prze­wagę Omega 6. Nato­miast dla zdro­wia ciała i umy­słu ważna jest odpo­wied­nia pro­por­cja Omega 3 i 6. Olej z Nasion Chia zawiera 30% kwa­sów omega-3 oraz 40% kwa­sów omega-6. Zawie­rają korzystne dla zdro­wia dłu­go­łań­cu­chowe nie­na­sy­cone trój­gli­ce­rydy (ang. LCT) w odpo­wied­niej proporcji,przez co zmniej­szają złogi cho­le­ste­rolu w ścia­nach naczyń krwionośnych.

Chia to rów­nież źró­dło wita­min, mine­ra­łów i prze­ciw­u­tle­nia­czy. Zawiera wita­miny: E, B1, B3, wapń, fos­for, magnez, żelazo, cynk i nia­cyna. Cha­rak­te­ry­zują się rów­nież wysoką zawar­to­ścią łatwo przy­swa­jal­nego białka, (ok. 20%), głów­nie roz­pusz­czal­nego w wodzie, o wyso­kiej masie cząsteczkowej).

Ze względu na dużą zawar­tość błon­nika (ok. 25%), który działa korzyst­nie na układ tra­wienny nasiona chia pole­cane są dla osób zma­ga­ją­cych się z nad­wagą i otyłością.

Zale­cana dawka dzienna to 15 g nasion. Tak nie­wiele, a tak wiele, ponie­waż w 15 g nasion chia mie­ści się aż:

  • 107 mg wapnia
  • 160 mg fosforu
  • 2,4 mg żelaza
  • 105 mg potasu
  • 59 mg magnezu
  • 0,5 mg cynku      

Są pole­cane dla dia­be­ty­ków, gdyż znacz­nie spo­wal­niają wchła­nia­nie cukrów i poma­gają regu­lo­wać ich poziom we krwi. Ze względu na to, iż mogą zatrzy­my­wać dzie­się­cio­krot­ność swo­jej wagi bar­dzo wspo­ma­gają nawil­ża­nie orga­ni­zmu. Ze względu na swoje wła­ści­wo­ści hydro­fi­lowe są efek­tyw­nym uzu­peł­nie­niem diety sportowców. 

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć − = 4

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>