20 cie­ka­wo­stek o naszych kościach

 1. capture2Rodząc się mamy bli­sko 300 kości. Póź­niej nie­które z nich się zra­stają, tak, ze u doro­słego czło­wieka jest ich 206.
 2. Męska czaszka różni się od dam­skiej 14 ele­men­tami, min. pochy­le­niem czoła, gru­bo­ścią łuku brwio­wego, sta­wem żuchwo­wym itp.
 3. Łączna waga kości u doro­słego męż­czy­zny wynosi około 12 kg, a u kobiety około 10 kg.
 4. Kość składa się z ele­men­tów orga­nicz­nych i nie­orga­nicz­nych. Do skład­ni­ków orga­nicz­nych możemy zali­czyć osse­inę, która odpo­wiada za ela­stycz­ność i sprę­ży­stość kości. Nato­miast do ele­men­tów nie­orga­nicz­nych zali­czamy skład­niki mine­ralne: fos­fo­ran wap­nia, węglan wap­nia, chlo­rek wap­nia, flu­orek wap­nia, fos­fo­ran magnezu, czy zasa­dowe sole sodu i potasu. Poza nimi kości skła­dają się około z 21% wody.
 5. Główną rolą kości jest two­rze­nie rusz­to­wa­nia, czyli szkie­letu. Sta­nowi on ochronę dla narzą­dów wewnętrz­nych, miej­sce przy­czepu mię­śni, dźwiga cię­żar ciała.
 6. Kości są narzą­dem krwio­twór­czym, gdyż w ich wnę­trzu znaj­duje się szpik kostny pro­du­ku­jący krwinki.
 7. U osoby doro­słej szpik kostny sta­nowi ok. 3,5-6proc. masy ciała, czyli ok. 2,4–4 kg.
 8. Czy można żyć bez czę­ści kości? Tak, bez­kar­nie usuwa się min. frag­menty czaszki, krę­gów, mostka i miednicy.
 9. Jedyną kością, która nie jest połą­czona ze szkie­le­tem jest kość gny­kowa (czyli ‘’jabłko Adama’’), która jest zawie­szona poni­żej żuchwy.
 10. Mimo dużej twar­do­ści kości posia­dają wła­ści­wo­ści pla­styczne. Kość potrafi dosto­so­wać swój wygląd, kształt i gru­bość do panu­ją­cych warunków.
 11. Nie­które scho­rze­nia pozo­sta­wiają trwałe ślady w budo­wie kości, np. syfi­lis powo­duje pokry­cie czaszki kana­li­kami, które wyglą­dają jak po przej­ściu korników.
 12. Więk­szość ludzi posiada 12 par żeber, ale około 5%  ma 13 par.
 13. Zawiązki zębów w szczęce poja­wiają się już w 4 tygo­dniu ciąży.
 14. Siła kości osiąga mak­sy­malny poziom około 30 roku życia, następ­nie sys­te­ma­tycz­nie spada.
 15. Komórki kostne dzielą się na dwie grupy: oste­obla­stów — budu­jące nową kość i oste­okla­stów, które ją nisz­czą. Na tym wła­śnie polega prze­bu­dowa kostna.
 16. Przyj­muje się, że wystar­czy 10 dzie­sięć minut eks­po­zy­cji sło­necz­nej każ­dego dnia, aby zapew­nić sobie odpo­wiedni poziom wita­miny D nie­zbęd­nej dla kości.
 17. Dzienne zapo­trze­bo­wa­nie na wapno to 1000 mg. Jeżeli dostar­czamy go zbyt mało w poży­wie­niu to orga­nizm zaczyna pobie­rać wapń z kości, co powo­duje ich osłabienie.
 18. Naj­dłuż­szą kością w ciele czło­wieka jest kość udowa, która może osią­gnąć nawet do pół metra długości.
 19. Naj­krót­szą kością jest strze­miączko — jedna z koste­czek słu­cho­wych, mie­rząca tylko 3 milimetry.
 20.   Kość pisz­cze­lowa może wytrzy­mać cię­żar do 1,6 tony.

 

A.W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


cztery × 7 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>