20 cie­ka­wo­stek o naszym sercu

 1. Serce zaczyna się two­rzyć u zarodka w 2–3 tygo­dniu ciąży.
 2. Serce kobiety waży śred­nio 220 g, męż­czy­zny 300 g.
 3. W ciągu dnia serce kur­czy się około 100 tys. razy.
 4. W ciągu całego życia liczba skur­czów prze­kra­cza 2,5 mld.
 5. W ciągu 1 minuty serce pom­puje 5–6 l krwi. Dzien­nie prze­pom­po­wuje jej ponad 7 tysięcy litrów krwi.
 6. Przez całe życie serce ude­rza 2,5 miliarda razy, czyli prze­pom­po­wuje ponad 173 mln litrów krwi.
 7. Pod­czas każ­dego skur­czu serce wyrzuca 60–70 ml krwi do aorty.
 8. Serce nowo­rodka bije z czę­sto­ścią 120 uderzeń/minutę, u czło­wieka doro­słego — tylko 70 uderzeń/minutę.
 9. Pod­czas wysiłku fizycz­nego ilość krwi prze­pły­wa­ją­cej przez serce wzra­sta czterokrotnie.
 10. U spor­tow­ców wyczy­no­wych czę­sto wystę­puje prze­rost mię­śnia lewej komory i tętno obni­żone do 60 uderzeń/minutę.
 11. Jeden cykl pracy serca zaj­muje 0,8 s, z czego na skurcz przed­sion­ków przy­pada 0,15 s na skurcz komór 0,03,  a na fazę roz­kur­czu 0,35 s.
 12. Serce śred­nio odpo­czywa 15 godzin dzien­nie, czyli pra­cuje tylko 9 godzin.
 13. W sytu­acjach stre­so­wych serce może zwięk­szyć wydaj­ność nawet pię­cio­krot­nie. Dla­tego dłu­go­trwały stres może dopro­wa­dzić do przed­wcze­snego zuży­cia się mię­śnia sercowego.
 14. Naczy­nia wień­cowe u kobiet są cień­sze i bar­dziej kręte niż u mężczyzn.
 15. Napływ hor­mo­nów stre­so­wych pod­nosi ciśnie­nie i zwięk­sza odkła­da­nie się tłusz­czu na ścian­kach naczyń krwio­no­śnych, co utrud­nia prze­pływ krwi i serce musi pra­co­wać moc­niej. Następ­stwem są zabu­rze­nia rytmu serca, zawały lub udary.
 16. Duży stres może akty­wo­wać pro­ces hemo­stazy, czyli krzep­nię­cia krwi, czego skut­kiem mogą być zatkane tęt­nice wień­cowe i groźba zawału.
 17. Stres w pierw­szych dniach życia (np. oddzie­le­nie od matki) odci­ska piętno na sercu nowo­rod­ków, wpły­wa­jąc na zdol­ność do pom­po­wa­nia boga­tej w tlen krwi, co może zwięk­szać ryzyko wystą­pie­nia cho­rób sercowo-naczyniowych.
 18. Ryzyko cho­roby wień­co­wej zwią­zane z oty­ło­ścią u kobiet wynosi 64%, u męż­czyzn 42%.
 19. Z powodu cho­rób sercowo-naczyniowych umiera ok.91 tysięcy Polek i 82 tysiące Pola­ków rocznie.
 20.   Męż­czyźni czę­ściej wycho­dzą z zawału bez kom­pli­ka­cji niż kobiety. W ciągu pierw­szego roku po zawale umiera 24% męż­czyzn i 42% kobiet.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


pięć + 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>