BOSU — a kto to taki?

 

bossu1BOSU to skrót od angiel­skiego ‘’both sides up’’ – obie strony na wierz­chu, gdyż przy­rząd wygląda jak połowa piłki na usztyw­nio­nym spodzie.

BOSU łączy zalety ćwi­czeń z piłką, stepu i rów­no­ważni. Może mieć róż­no­rodne zasto­so­wa­nie: do indy­wi­du­al­nej gim­na­styki w domu, reha­bi­li­ta­cji, ćwi­czeń gru­po­wych w klu­bach,  w tre­ningu róż­nych dys­cy­plin sportowych.

Można ćwi­czyć na jed­nym urzą­dze­niu lub kilku urzą­dze­niach jed­no­cze­śnie, w róż­nych pozy­cjach i dowol­nym tem­pie. 

W zależ­no­ści od doboru ćwi­czeń można na nim pra­co­wać wła­ści­wie nad wszyst­kim: siłą, wytrzy­ma­ło­ścią, rów­no­wagą lub roz­cią­gnię­ciem. Pod­czas balan­so­wa­nia wyjąt­kowo sil­nie pra­cują mię­śnie głę­bo­kie, sta­bi­li­zu­jące kręgosłup.

Aby jesz­cze bar­dziej zaan­ga­żo­wać do pracy górne par­tie ciała po bokach BOSU znaj­dują się uchwyty do zamo­co­wa­nia gum treningowych.

Przy­kłady ćwi­czeń można zna­leźć na stro­nie: http://www.bosu.pl/cwiczenia/cwiczenia-podstawowe.

 

A.W.

 

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 − = zero

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>