A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

BOSU

BOSU to skrót od angiel­skiego ‘’both sides up’’ – obie strony na wierz­chu, gdyż przy­rząd wygląda jak połowa piłki na usztyw­nio­nym spo­dzie. Przy­rząd łączy zalety ćwi­czeń z piłką, stepu i rów­no­ważni. Może mieć róż­no­rodne zasto­so­wa­nie: do indy­wi­du­al­nej gim­na­styki w domu, reha­bi­li­ta­cji, ćwi­czeń gru­po­wych w klu­bach,  w tre­ningu róż­nych dys­cy­plin spor­to­wych. Można ćwi­czyć na jed­nym urzą­dze­niu lub kilku urzą­dze­niach jed­no­cze­śnie, w róż­nych pozy­cjach i dowol­nym tempie.