Czynne i bierne sta­bi­li­za­tory rzepki.

capture8

Rzepka jest cał­ko­wi­cie bier­nym ele­men­tem mecha­ni­zmu wyprost­nego kolana. Poło­że­nie jej zależy od ota­cza­ją­cych ją tka­nek mięk­kich i mor­fo­lo­gicz­nych warun­ków kości udowej.

Sta­bi­li­za­cją bierną będą zapew­niać tu tkanki więzadłowo-torebkowo-ścięgniste a także ukształ­to­wa­nie kłykci kości udo­wej, bruzdy mię­dzy­kłyk­cio­wej i samej rzepki. Dodat­kowo rzepkę usta­lają troczki-boczny i przy­środ­kowy oraz wię­za­dła rzepkowo-udowe, rzepkowo-piszczelowe i łąkotkowo-rzepkowe.

Boczny tro­czek ( late­ral reti­na­cu­lum) rzepki two­rzy sieć włó­kien ścię­gni­stych głowy bocz­nej mię­śnia czwo­ro­gło­wego i pasma piszczelowo-biodrowego, przy­środ­kowy (medial reti­na­cu­lum) zaś włókna głowy przy­środ­ko­wej mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda.

Dyna­miczną sta­bi­li­za­cję rzepki zapew­nia mię­sień czwo­ro­głowy uda ( m. quadri­ceps femo­ris) w skład, któ­rego wcho­dzą: m. pro­sty uda (m. rec­tus femo­ris– RF), m. obszerny boczny (m. vastus late­ra­lis– VL), m. obszerny pośredni ( m. vastus intermedius-VI), m. obszerny przy­środ­kowy ( m. vastus media­lis– VM). Można wyróż­nić dwie funk­cjo­nalne czę­ści mię­śnia vastus media­lis uner­wiane przez dwie oddzielne gałązki nerwu udo­wego. Są to vastus media­lis lon­gus (VML) i vastus madia­lis obli­qus (VMO).  Bar­dzo istotne jest to, że włókna VML prze­bie­gają podłuż­nie i od osi kości udo­wej odchy­lają się przy­środ­kowo około 17º. Włókna VMO są uło­żone bar­dziej hory­zon­tal­nie i odchy­lają się pod kątem około 55ºdo osi dłu­giej. Boczne włókna vastus late­ra­lis odchy­lają się do boku od osi kości udo­wej o około 40º, cen­tralne zaś o około 12º. Mię­snie VI i RF prze­bie­gają rów­no­le­gle do osi dłu­giej kości udo­wej. Prze­bieg tych włó­kien ma ogromny wpływ na sta­bi­li­za­cję i bio­me­cha­niką stawu rzepkowo-udowego.

Wię­cej na temat ana­to­mii rzepki https://www.fizjoinformator.pl/rzepka/

Zna­cze­nie rzepki dla czyn­no­ści stawu kola­no­wego: https://www.fizjoinformator.pl/znaczenie-rzepki-dla-czynnosci-stawu-kolanowego/

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ cztery = 12

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>