Sta­bil­ność czyli Core stability

coreCore sta­bi­lity exer­cise  (dosłow­nie: ćwi­cze­nia sta­bi­li­za­cyjne rdze­nia, cen­trumm), popu­lar­nie zwane ćwi­cze­niami sta­bil­no­ści ogól­nej, mają na celu wzmoc­nie­nie gor­setu mię­śnio­wego ota­cza­ją­cego tułów z każ­dej strony.

Za cen­trum naszego ciała możemy przy­jąć obszar mię­dzy dolną czę­ścią klatki pier­sio­wej, a dnem miednicy.

Mię­śnie rdze­nia koor­dy­nują ruchy tuło­wia i sta­bi­li­zują krę­go­słup. Odpo­wied­nie współ­dzia­ła­nie mię­śni i wytrzy­ma­łość na zmę­cze­nie są naj­istot­niej­sze dla zdro­wia i unik­nię­cia kon­tu­zji w sporcie.

Te głę­bo­kie mię­śnie dzia­łają na zasa­dzie pasa ota­cza­ją­cego tułów, który pozwala utrzy­mać pro­stą syl­wetkę. Pod­sta­wowe mię­śnie tego gor­setu to:

  • mię­sień poprzeczny brzu­cha: naj­głę­biej poło­żony, leży poni­żej kresy uko­śnej. Przy­cze­pia się do krę­gów lędź­wio­wych krę­go­słupa, omija je do przodu łącząc się w linii środ­ko­wej brzu­cha. Jego praca zwięk­sza ciśnie­nie wewnętrzne brzu­cha, dzięki czemu sta­bi­li­zuje odci­nek lędź­wiowy kręgosłupa.
  • mię­sień wie­lo­dzielny: bie­gnie wzdłuż krę­go­słupa, przy­cze­pia­jąc się co drugi lub czwarty kręg. Należy do grupy mię­śni postu­ral­nych, pozwa­la­ją­cych utrzy­mać pio­nową postawę.
  • Prze­pona: czyli główny mię­sień odde­chowy, przez połą­cze­nie z  krę­gami lędź­wio­wymi sta­bi­li­zuje tułów.
  • mię­śnie dna mied­nicy: poprzez przy­czepy na kości ogo­no­wej wspo­ma­gają utrzy­my­wa­nie wypro­sto­wa­nej sylwetki.

Wymie­nione wyżej grupy mię­śniowe pra­cu­jąc jed­no­cze­śnie utrzy­mują krę­go­słup w naj­bar­dziej opty­mal­nej mecha­nicz­nie (sta­bil­nej) pozycji.

Pra­cują przy każ­dym ruchu ciała, więc ich osła­bie­nie dosyć szybko prze­kłada się na dole­gli­wo­ści bólowe dol­nego odcinka kręgosłupa.

Brak ich wytre­no­wa­nia, przy rów­no­cze­snym upra­wia­niu sportu, zwięk­sza ryzyko ura­zów, ponie­waż naraża krę­go­słup na dodat­kowe, nie­kon­tro­lo­wane współruchy.

Naj­efek­tyw­niej­szy ich tre­ning to ćwi­cze­nia izo­me­tryczne w pod­po­rach, gdzie należy utrzy­mać wypro­sto­waną syl­wetkę. Gdy to już nie spra­wia pro­blemu można przejść do trud­niej­szych wyzwań i wyko­ny­wać te same ćwi­cze­nia na nie­sta­bil­nym pod­łożu (dysk sen­so­ryczny lub bosu).

Celem tre­ningu jest więc: odcią­że­nie krę­go­słupa, kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wej postawy, budo­wa­nie sil­nego gor­setu mię­śnio­wego pozwa­la­ją­cego na kon­trolę ruchów całego ciała, poprawa rów­no­wagi i pogłę­bie­nie świa­do­mo­ści swo­jego ciała.

Ćwi­cze­nia na mię­śnie głę­bo­kie powinny być nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­dego tre­ningu, nie­za­leż­nie od dys­cy­pliny sportowej.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 − sześć =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>