Lubi­cie Colę? My już nie..

cola2Wg naukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Harvarda z powodu picia sło­dzo­nych napo­jów  gazo­wa­nych rocz­nie umiera 180 tysięcy osób doro­słych. Głów­nie z powodu wywo­ły­wa­nia i nasi­la­nia cukrzycy oraz cho­rób serca. Tylko w USA rocz­nie umiera 25 tysięcy ludzi z tego powodu, co jest zbli­żone do ilo­ści zgo­nów z powodu raka prostaty.

Przy regu­lar­nym piciu jed­nej puszki dzien­nie mamy dwu­krot­nie więk­sze ryzyko udaru mózgu, nowo­two­rów i cho­rób kar­dio­lo­gicz­nych, a u męż­czyzn o 40% więk­sze ryzyko raka pro­staty. Wyniki te byłyby zapewne więk­sze gdyby objęły rów­nież dzieci i młodzież.

Oczy­wi­ście zdrowa dieta i aktywny tryb życia kom­pen­sują nieco szko­dliwy wpływ tych napo­jów, jed­nakże ich skutki mogą się ujaw­niać dopiero po wielu latach.

Ame­ry­kań­skie Towa­rzy­stwo kar­dio­lo­giczne dopusz­cza spo­ży­wa­nie 2–3 puszek tygo­dniowo, ale należy pamię­tać że nawet na ilość pod­nosi poziom insu­liny we krwi i stwa­rza moż­li­wość roz­woju cukrzycy.

Cola zawiera gli­kol ety­le­nowy, który jest tru­ci­zną. PH coca coli wynosi 3,4, co ozna­cza że w łatwy spo­sób może uszka­dzać zęby jak i kości. Cola pozba­wia orga­nizm wielu mine­ra­łów,  obniża poziom wap­nia i przy­czy­nia się do oste­opo­rozy. Wpływa także na przy­swa­jal­ność żelaza, która jest znacz­nie mniej­sza i upo­śle­dza pracę nerek.

Bada­nia dowo­dzą, iż męż­czyźni regu­lar­nie spo­ży­wa­jący cole mogą pro­du­ko­wać 30% mniej spermy, co poważ­nie wpływa na obni­że­nie płodności.

Cola jest w sta­nie znisz­czyć zdol­ność bia­łych krwi­nek do wyszu­ki­wa­nia i nisz­cze­nia bak­te­rii do 8 godzin od chwili spożycia.

Napoje typu light ponad to zawie­rają aspa­ra­tam, który został wyna­le­ziony pier­wot­nie jako.. trutka na mrówki. I w tej roli spraw­dza się świet­nie, nato­miast regu­lar­nie spo­ży­wany przez ludzi może powo­do­wać trud­no­ści w oddy­cha­niu, bóle głowy, zabu­rze­nia pamięci,  przy­czy­nia się do  cho­rób takich jak: padaczka, skle­roza, cukrzyca i Parkinson.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


3 × dziewięć =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>