Obrzęk stawu kola­no­wego po ura­zie lub operacji.

obrzęk st kol

Każdy, kto choć raz miał spuch­nięte kolano doświad­czył przy­krego uczu­cia peł­no­ści w sta­wie, bólu, osła­bie­nia i pro­blemu z peł­nym zakre­sem ruchu. Co wtedy robić?

 

1. Należy zasto­so­wać metodę PRICE. Naj­istot­niej­szą zasadą tej metody to szyb­kość jej zasto­so­wa­nia. PRICE należy sto­so­wać bez­po­śred­nio po ura­zie. Zapo­biega to powięk­sza­niu skut­ków obra­że­nia, przy­spie­sza rege­ne­ra­cję uszko­dzo­nych tka­nek oraz powrót czło­wieka do spraw­no­ści fizycz­nej. Litery ozna­cza­jące poszcze­gólne dzia­ła­nia pocho­dzą od angiel­skich odpo­wied­ni­ków ich słów.

» P - Pro­tec­tion - doty­czy odcią­że­nia i ochrony za pomocą kul, szyn, opa­trun­ków, sta­bi­li­za­to­rów itp.

» R –Rest - odpo­czy­nek i ogra­ni­cze­nie ruchów

» I –Ice– krio­te­ra­pia uszko­dzo­nych tkanek

» C –Com­pres­sion– sto­so­wa­nie uci­sko­wych ban­daży itp.

» E –Ele­va­tion - pod­nie­sie­nie uszko­dzo­nej koń­czyny powy­żej linii serca.

2. Ponie­waż obrzęk doty­czy naj­czę­ściej zachyłka nadrzep­ko­wego ( miej­sca znaj­du­ją­cego się bez­po­śred­nio nad rzepką) to zabu­rza pracę mię­śnia czwo­ro­gło­wego i ma duży wpływ na jego zani­ka­nie. Dla­tego też jak naj­szyb­ciej należy wpro­wa­dzić napię­cia izo­me­tryczne mię­śnia czwo­ro­gło­wego bądź wspo­móc się elektrostymulacją.

Dodat­kowo, co godzinę wyko­nuj około 20 pom­pu­ją­cych ruchów stopą, naprze­mien­nych pode­szwo­wych i grzbie­to­wych zgięć. Pozwoli to przy­spie­szyć usu­wa­nie obrzęku poprzez uru­cho­mie­nie pompy mię­śniowo– naczyniowej.

3. Aby móc przy­wró­cić pacjen­towi pełen, bez­bo­le­sny zakres ruchu stawu kola­no­wego, nie wolno tera­peu­cie zapo­mnieć o mobi­li­za­cji rzepki i tka­nek mięk­kich. Zanie­dba­nie tych czyn­no­ści może dopro­wa­dzić do utraty rucho­mo­ści rzepki, obni­że­nia jej („patella baja” lub „patella infera”), a co za tym idzie do roz­ro­stu tkanki włók­ni­stej (artro­fi­brozy). Dal­szym efek­tem braku rucho­mo­ści rzepki może być skró­ce­nie wię­za­dła rzepki, co zwięk­sza siłę wysu­wa­jącą pisz­czel. Może dojść, do zwięk­szo­nego naci­sku mię­dzy rzepką a kością udową, a to w kon­se­kwen­cji może dopro­wa­dzić do zespo­łów bólo­wych w przed­nim prze­dziale stawu kolanowego.

capture7Mobi­li­za­cja rzepki, – czyli wyko­ny­wa­nie śli­zgów rzepką powinna być wyko­ny­wana we wszyst­kich kie­run­kach i płasz­czy­znach w moż­li­wie mak­sy­mal­nym zakre­sie ruchu. Czyn­ność tę należy wpro­wa­dzić od pierw­szego dnia po ope­ra­cji, wyko­ny­wać kil­ka­krot­nie w ciągu dnia i zawsze przez około 5 minut przed ćwi­cze­niami zakresu ruchu. Zada­niem tera­peuty jest to by uświa­do­mić cho­remu wagę tej pro­ce­dury i nauczyć pacjenta samo­dziel­nego wyko­ny­wa­nia mobi­li­za­cji rzepki i tka­nek mięk­kich przez około 8 tygo­dni po ope­ra­cji, lub do momentu osią­gnię­cia peł­nego zakresu ruchu stawu kolanowego.

capture11 4. Dodat­kowo możesz wspo­móc się nie­ste­ro­ido­wymi lekami prze­ciw­za­pal­nymi, maściami prze­ciw obrzę­ko­wymi czy meto­dami ludo­wymi, czyli powszech­nie zna­nymi okła­dami z kapusty.

5. Reha­bi­li­tant może wyko­nać dre­naż odpro­wa­dza­jący obrzęk, zasto­so­wać zabiegi fizy­ko­te­ra­peu­tyczne takie jak pole magne­tyczne laser, ultra­dź­więki i zało­żyć apli­ka­cję prze­ciw­o­brzę­kową kinesiotapingu.

Jeżeli te zabiegi nie pomogą powi­nie­neś udać się do leka­rza bo być może należy zro­bić punk­cję stawu kolanowego.

E.K.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Jeżeli po ura­zie lub po ope­ra­cji potrzebna Ci szyna CPM to pole­cam wypo­ży­czal­nię sprzętu medycz­nego Szy­no­teka.

Szy­no­teka- wypo­ży­czal­nia szyn CPM– www.szy­no­teka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 − = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>