A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Krio­te­ra­pia

Krio­te­ra­pia to lecze­nie zim­nem przy wyko­rzy­sta­niu tem­pe­ra­tur do −160 st. C.   Wyróż­niamy krio­te­ra­pię miej­scową (owie­wa­nia miej­scowe np.oparami cie­kłego azotu) i ogól­no­ustro­jową (krio­ko­mora). W obu przy­pad­kach w zabiegu wyko­rzy­stuje się reak­cje fizjo­lo­giczne orga­ni­zmu na krótki, inten­sywny bodziec, np.zwiększenie prze­pływu krwi powo­du­jace lep­sze odży­wie­nie tkanek.