A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Re Ro Rz

Roz­ścię­gno podeszwowe

Roz­ścię­gno pode­szwowe to mocna, włók­ni­sta struk­tura zlo­ka­li­zo­wana w dol­nej stro­nie stopy (pode­szwy). Od tyłu przy­cze­pia się do przy­środ­ko­wej czę­ści guza pię­to­wego,  roz­sze­rza się ku przo­dowi, dzie­ląc się na pięć czę­ści, z któ­rych każda bie­gnie do stawu śródstopno-palcowego, przy­cze­pia­jąc się u pod­stawy paliczka bliż­szego palu­cha i pozo­sta­łych pal­ców stopy.