A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Re Ro Rz

Reu­ma­tyzm

Sło­wem „reu­ma­tyzm” lub też „gościec” naj­czę­ściej okre­śla się w mowie potocz­nej reu­ma­to­idalne zapa­le­nie sta­wów. Jest to potoczne okre­śle­nie grupy cho­rób cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się prze­wle­kłymi zmia­nami zapal­nymi w obrę­bie tkanki łącz­nej, spo­wo­do­wa­nymi naj­czę­ściej reak­cją auto­im­mu­no­lo­giczną. Grupa cho­rób reu­ma­tycz­nych obja­wia się czę­sto zmia­nami cho­ro­bo­wymi w sta­wach i kościach, dając objawy bólowe i w skraj­nych przy­pad­kach ogra­ni­cze­nie rucho­mo­ści sta­wów, aż do cał­ko­wi­tego ich usztywnienia.