Oste­oto­mia z zasto­so­wa­niem płyty Tomo­fix i Puddu.

go site tomifix1Oste­oto­mia Tomo­fix jest spraw­dzo­nym spo­so­bem w lecze­niu zmian zwy­rod­nie­nio­wych stawu kolanowego.

lopinavir coronavirus buy Długa płyta usta­bi­li­zo­wana kil­koma śru­bami pozwala na dużą korek­cję osi kończyny.Zespolenie umiej­sco­wione jest zewnętrz­nie i jest bar­dzo sta­bilne. Jest bar­dzo wytrzy­małe i nie­jed­no­krot­nie pozwala na dość wcze­sne obcią­ża­nie ope­ro­wa­nej koń­czyny (szcze­gól­nie przy mniej­szych katach korekcji).

buy azithromycin Jeśli chcesz zoba­czyć film na temat oste­oto­mii Tomo­fix: https://www.youtube.com/watch?v=ePx1tEr2Qk0

generic kaletra online store  

http://dogtheblog.net/?dog=buy-zithromax-online-next-day-delivery Po ope­ra­cji pacjent powi­nien pod­dać się spe­cja­li­stycz­nej reha­bi­li­ta­cji i pozo­stać pod opieką reha­bi­li­tanta przez mini­mum 12 tygodni.

see url  

lopinavir ritonavir covid 19 tomofix2Zdję­cie obok przed­sta­wia rtg pacjentki w pozy­cji AP i bocz­nej przed i po ope­ra­cji z zasto­so­wa­niem płyty Tomofix.

azithromycin for sale Podob­nie jak w oste­oto­mii Tomo­fix zespo­le­nie zakła­dane zewnętrz­nie można zoba­czyć na zdję­ciu u pacjenta po oste­oto­mii z zasto­so­wa­niem płyty Puddu.

PudduOste­oto­mia wg Puddu to zabieg rów­nież od dawna sto­so­wany. Oste­oto­mia Puddu jest oste­oto­mią mniej sta­bilna niż Tomo­fix i wymaga dłu­giego odcią­ża­nia. Jeżeli pacjent zbyt szybko zacznie obcią­żać ope­ro­waną koń­czynę to może dojść do nie­sta­bil­no­ści rotacyjnej.

Jeżeli chcesz zoba­czyć film na temat oste­oto­mii Puddu: https://www.youtube.com/watch?v=0Dcsz-PoGqI

Wię­cej na temat :

1.osteotomii kości pisz­cze­lo­wej https://www.fizjoinformator.pl/osteotomia-kosci-piszczelowej-hto-high-tibial-osteotomy/

2. oste­oto­mii Iba­lance http://www.fizjoinformator.pl/osteotomia-ibalance-jako-metoda-leczenia-zmian-zwyrodnieniowych-przysrodkowego-przedzialu-stawu-kolanowego/

3.rehabilitacji po wyso­kich oste­oto­miach kości pisz­cze­lo­wej: https://www.fizjoinformator.pl/rehabilitacje-po-wysokiej-osteotomii-kosci-piszczelowej/

E.K.

lopinavir coronavirus Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : zpack chlamydia    kontakt@fizjoinformator.pl

Jeżeli po oste­oto­mii potrze­bu­jesz szyny CPM do ćwi­czeń bier­nych stawu kola­no­wego to pole­cam wypo­ży­czal­nie sprzętu medycz­nego Szy­no­teka.

Szy­no­teka — wypo­ży­czal­nia szyn CPM — www.szy­no­teka.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 2 = trzy

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>