A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Oste­oto­mia

OSTE­OTO­MIA- to w orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii  dzia­ła­nie pole­ga­jące na prze­cię­ciu kości. Może ono mieć na celu poprawę kształtu kości, jej skró­ce­nie lub wydłu­że­nie, poprawę mecha­niki znaj­du­ją­cego się w pobliżu stawu lub korek­cję osi kończyny.