k&m

Róż­nice w zdro­wiu a płeć

LP CECHA KOBIETY MĘŻ­CZYŹNI 1. Dłu­gość życia 7–10 lat dłużej 7–10 lat krócej 2. Zapa­dal­ność na cho­roby, hospi­ta­li­za­cja, farmakoterapia 3x czę­ściej niż mężczyźni  3x rza­dziej niż kobiety 3. Bada­nia pro­fi­lak­t...
?????????

Zakwasy

Zakwasy – to uczu­cie bólu i sztyw­no­ści mię­śni znają wszy­scy aktywni. Ta potoczna nazwa pocho­dzi od teo­rii o efek­cie zakwa­sze­nia mię­śni (czyli nagro­ma­dze­nia kwasu mle­ko­wego), który jest spo­wo­do­wany duży...