opaska

Opa­ska Nike+FuelBand

Opa­ska Nike+FuelBand posiada akce­le­ro­metr, który na bie­żąco infor­muje o efek­tach każ­dej czyn­no­ści dnia codzien­nego. Przy­rząd w postaci bran­so­letki prze­zna­czo­nej do nosze­nia na nad­garstku, poka­zuje nas...
krio

Krio­te­ra­pia

W naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej mróz koja­rzy się z drże­niem, pie­cze­niem uszu, a potem infek­cjami. Nato­miast od dawna wia­domo, że ma on i swoje dobre strony. Umie­jęt­nie daw­ko­wany zmniej­sza ból, uła­twia ruch...