bol_glowy_fotomontaz

Bez­sen­ność.

Z powodu stresu i prze­mę­cze­nia pro­blem bez­sen­no­ści dotyka coraz więk­szej ilo­ści osób. Wiek też ma tu swoje zna­cze­nie, gdyż po 40 roku życia nie śpimy już tak głę­boko, długo i mocno jak przed 30 uro­dzi­nami. ...
rheuma_hand

Reu­ma­tyzm.

Jesie­nią i zimą nasi­lają się dole­gli­wo­ści reu­ma­tyczne. Potocz­nie przez reu­ma­tyzm rozu­miemy cho­roby cha­rak­te­ry­zu­jące się prze­wle­kłymi zmia­nami zapal­nymi w obrę­bie tkanki łącz­nej, spo­wo­do­wane naj­...