kolano na spr 2

Kolana na sprężynach

Kine­Spring to rodzaj sprę­żyny, którą wsz­cze­pia się pod skórę stawu kola­no­wego, w celu jego roz­war­cia. Takie mecha­niczne roz­su­nię­cie powierzchni sta­wo­wych umoż­li­wia ich trwałe odcią­że­nie, dając moż­li­wo...
buty1

Buty do bie­ga­nia — news

Jak już wcze­śniej pisa­ły­śmy, buty typu Five Fin­gers są naj­bar­dziej zbli­żone do natu­ral­nej pracy stopy. Jed­nak w obli­czu oporu spo­łecz­nego pro­jek­tanci Vibram przy­go­to­wali wer­sję Five Fin­gers Vybrid – w...