Pro­lo­te­ra­pia

są to zastrzyki ze środ­ków mają­cych pobu­dzić fizjo­lo­giczne pro­cesy auto­le­cze­nia orga­ni­zmu. Naj­czę­ściej podaje się dek­strozę, P2G lub roz­twór soli. Celem jest odbu­dowa uszko­dzo­nych mię­śni, wię­za­deł lu...