A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Re Ro Rz

Reu­ma­tyzm

Sło­wem „reu­ma­tyzm” lub też „gościec” naj­czę­ściej okre­śla się w mowie potocz­nej reu­ma­to­idalne zapa­le­nie sta­wów. Jest to potoczne okre­śle­nie grupy cho­rób cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się prze­wle­kłymi zmia­nam...

Roz­ścię­gno podeszwowe

Roz­ścię­gno pode­szwowe to mocna, włók­ni­sta struk­tura zlo­ka­li­zo­wana w dol­nej stro­nie stopy (pode­szwy). Od tyłu przy­cze­pia się do przy­środ­ko­wej czę­ści guza pię­to­wego,  roz­sze­rza się ku przo­dowi, dzie...

rzepka

Rzepka- łac. patella– jest naj­więk­szą trzeszczką ludz­kiego ciała. Jest to pła­ska, trój­kątna kość współ­two­rząca  staw kola­nowy, a dokład­niej staw rzepkowo-udowy.