A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Ht Hy

HTO

czyli High Tibial Oste­otomy– wysoka oste­oto­mia kości pisz­cze­lo­wej. Zabieg sto­so­wany w celu lecze­nia zmian zwy­rod­nie­nio­wych przy­środ­ko­wego prze­działu stawu kola­no­wego prze­bie­ga­ją­cych ze szpo­ta­wo­ś...

Hyalo­fast

 Hyalo­fast -to bio­ma­te­riał słu­żący do rekon­struk­cji uszko­dzo­nej chrząstki stawowej.To biały bio­de­gra­do­walny (do kwasu hia­lu­ro­no­wego) pod­kład włók­ni­nowy skła­da­jący się w cało­ści z HYAFF®, pół­syn­te...