A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Gero­ki­ne­zjo­lo­gia

sa to nauki w zakre­sie kine­zjo­lo­gii, kon­cen­tru­jące się na aspek­tach aktyw­no­ści fizycz­nej osób w pode­szłym wieku.