A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Skrę­ce­nie

SKRĘ­CE­NIE -to uraz pole­ga­jący na prze­kro­cze­niu fizjo­lo­gicz­nego zakresu ruchu w sta­wie. Na sku­tek skrę­ce­nia może dojść do uszko­dze­nia torebki, wię­za­deł lub chrząstki sta­wo­wej, a nie­kiedy także uszko­d...

Spon­dy­lo­deza

Spon­dy­lo­deza czyli sta­bi­li­za­cja krę­go­słupa jest ope­ra­cją chi­rur­giczną mającą na celu zespo­le­nie sąsied­nich krę­gów za pomocą implan­tów tak, aby mogło dojść do ich zro­stu kostnego.Wykonuje się ją  w lecz...

Szyna CPM

Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego.  Daje moż­li­wość cią­głej, bier­nej pracy koń­czyny dol­nej. Pręd­kość ruchu, jak rów­nież sto­...