A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Nad­gar­stek informatyka

czyli zespół cie­śni nad­garstka to zabu­rze­nie funk­cji nerwu pośrod­ko­wego w następ­stwie prze­wle­kłego uci­sku. Naj­czę­ściej doty­czy osób pra­cu­ją­cych na kom­pu­te­rze. Główne objawy to drę­twie­nia i bóle pal­...