A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Wd We Wi

Wdowi garb

ozna­cza nad­mierną kifozę, na tle oste­opo­ro­tycz­nych zła­mań trzo­nów krę­gów odcinka pier­sio­wego kręgosłupa.

Wer­te­bro­pla­styka

jest pro­ce­durą chi­rur­giczną prze­pro­wa­dzaną na krę­go­słu­pie, pole­ga­jącą na wstrzyk­nię­ciu cementu do osła­bio­nego trzonu kręgu, który uległ złamaniu.

Wisko­su­ple­men­ta­cja

polega na dosta­wo­wym poda­wa­niu leków na bazie kwasu hia­lu­ro­no­wego, czyli głów­nego skład­nika płynu sta­wo­wego. Na dro­dze iniek­cji dostar­cza się skład­niki nie­zbędne do pra­wi­dło­wego odży­wie­nia i funk­cj...