A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Oso­cze boga­to­płyt­kowe (PRP — ang. Platel...

Oso­cze boga­to­płyt­kowe uzy­skuje się po odwi­ro­wa­niu z krwi wła­snej pacjenta, pobra­nej wcze­śniej tra­dy­cyjną strzy­kawką. Zawiera skon­cen­tro­wane krwinki płyt­kowe, które uwal­niają sie­dem pod­sta­wo­wych czy...

Oste­oar­troza (OA)

Jest powszech­nie wystę­pu­jącą cho­robą zwy­rod­nie­niową sta­wów. Cha­rak­te­ry­zuje się roz­rze­dze­niem struk­tury chrząstki sta­wo­wej, pęka­niem i obumie­ra­niem tkanki pod­chrzęst­nej. W tak zmie­nio­nej tkance cz...

Oste­ofity

Są to zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze wystę­pu­jące naj­czę­ściej na kra­wę­dziach stawu, w postaci ostróg lub dzio­bów kost­nych, w prze­biegu cho­roby zwyrodnieniowej.