A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kine­zjo­lo­gia

okre­sle­nie pocho­dzi od gr. kinein — poru­szać się i logos - uczyć się.  Jest to nauka zaj­mu­jącą się ruchem ciała czło­wieka, w aspek­tach psy­cho­lo­gicz­nych i fizjo­lo­gicz­nych reak­cji orga­ni­zmu na wysi­łek fi...

Kolano dewotki

zwane też kola­nem posadz­ka­rza lub słu­żą­cej, to zapa­le­nie kale­tek mazio­wych prze­drzep­ko­wych lub podrzep­ko­wych. Cier­pią na nie osoby, które czę­sto klę­czą np. posadz­ka­rze czy duchowni....

Kolano kino­mana.

Kolano kino­mana- jedno ze scho­rzeń zwią­za­nych ze sta­wem rzep­kowo– udo­wym, (czyli przed­nią czę­ścią stawu kola­no­wego). Cha­rak­te­ry­styczne dla tej jed­nostki cho­ro­bo­wej jest to, że pacjent skarży się na ból...