A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Oso­cze boga­to­płyt­kowe (PRP — ang. Platelet-Rich Plasma)

Oso­cze boga­to­płyt­kowe uzy­skuje się po odwi­ro­wa­niu z krwi wła­snej pacjenta, pobra­nej wcze­śniej tra­dy­cyjną strzy­kawką. Zawiera skon­cen­tro­wane krwinki płyt­kowe, które uwal­niają sie­dem pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków wzro­stu: trzy izo­mery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. Oso­cze boga­to­płyt­kowe zawiera rów­nież białka odpo­wie­dzialne za adhe­zję komór­kową: fibrynę, fibro­nek­tynę oraz vitro­nek­tynę, dzięki czemu może sty­mu­lo­wać pro­cesy rege­ne­ra­cyjne i jest sto­so­wane w tera­pii rege­ne­ra­cyj­nej sta­wów i ścię­gien, jak też w przy­śpie­sze­niu pro­ce­sów goje­nia ran i uszko­dzeń u zwie­rząt i ludzi, a ostat­nio coraz czę­ściej w kosme­to­lo­gii w celu odmło­dze­nia skóry.