A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Iry­do­lo­gia

http://livecheshire.org.uk/?l=best-thc-free-cbd-oil Iry­do­lo­gia to nauka pozwa­la­jaca oce­nić stan zdro­wia na pod­sta­wie wyglądu tęczówki oka.  Prawa tęczówka obra­zuje prawa stronę ciała, a lewa — lewą.  Impulsy ner­wowe wycho­dzace z narzą­dów wewnętrz­nych są prze­ka­zy­wane do oka. Poszcze­gólne obszary tęczówki odzwier­cie­dlają stan roż­nych narzą­dów. W ten spo­sób można odczy­tac pre­dys­po­zy­cje do cho­rób, trwa­jace pro­cesy zapalne i ślady cho­rób oprzebytych.