A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kolano kino­mana.

Kolano kino­mana- jedno ze scho­rzeń zwią­za­nych ze sta­wem rzep­kowo– udo­wym, (czyli przed­nią czę­ścią stawu kola­no­wego). Cha­rak­te­ry­styczne dla tej jed­nostki cho­ro­bo­wej jest to, że pacjent skarży się na ból stawu kola­no­wego poja­wia­jący się pod­czas dłuż­szego sie­dze­nia ze zgię­tymi kolanami.