A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Ostroga pię­towa

lopinavir ritonavir tablets Ostrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zloka­lizowane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości pię­to­wej to nazy­wamy je ostrogą grzbie­tową. Pro­wa­dzą do wytwo­rze­nia się dzio­bia­stej, ostrej naro­śli kost­nej, przy­po­mi­na­ją­cej kształ­tem ostrogę – stąd nazwa. Naj­czę­ściej pro­wa­dzą do zapa­le­nia roz­ście­gna podeszwowego.