A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Zła­ma­nie awulsyjne

jest to rodzaj zła­ma­nia, w któ­rym ode­rwa­niu ulega frag­ment kostny, do któ­rego przy­cze­pia się ścię­gno lub wię­za­dło.   Naj­czę­ściej zacho­dzi u osób mło­dych, u któ­rych jesz­cze nie zostało zakoń­czone kost­n...

Zła­ma­nie kompresyjne

złamania,występujace na sku­tek zbyt dużego naci­sku na kości. W krę­go­słu­pie doty­czą trzo­nów krę­go­wych, pro­wa­dząc do ich zapad­nię­cia i zmniej­sze­nia wyso­ko­ści, tym samym powo­du­jąc przy­ję­cie przez niego ...

Łokieć teni­si­sty

to zmiany dege­ne­ra­cyjne przy­czepu ścię­gien mię­śni pro­stow­ni­ków nad­garstka do nad­kłyk­cia bocz­nego kości ramien­nej. Z powodu bole­sno­ści boku łok­cia cier­pią teni­si­ści, infor­ma­tycy, mon­te­rzy, mechanic...