A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Zła­ma­nie awulsyjne

jest to rodzaj zła­ma­nia, w któ­rym ode­rwa­niu ulega frag­ment kostny, do któ­rego przy­cze­pia się ścię­gno lub wię­za­dło.   Naj­czę­ściej zacho­dzi u osób mło­dych, u któ­rych jesz­cze nie zostało zakoń­czone kost­nie­nie szkieletu.