A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Po Pr

Pole radia­cyjne (fala ude­rze­niowa, fala wstrzą­sowa, EMS)

Fala ude­rze­niowa jest falą mecha­niczną o małej czę­sto­tli­wo­ści, któ­rej cała ener­gia zostaje zogni­sko­wana w jed­nym miej­scu, na odpo­wied­niej głę­bo­ko­ści w tkan­kach, w punk­cie zmian cho­ro­bo­wych.  Głę­bo­kość, na jakiej docho­dzi do efektu ude­rze­nia wynosi od kilku mm do kilku cen­ty­me­trów. Tera­pia radialną falą ude­rze­niową polega na pneu­ma­tycz­nym wytwo­rze­niu fal o wyso­kiej ener­gii, które poprzez gło­wicę sku­piane są wewnątrz orga­ni­zmu. Powstaje tam ciśnie­nie się­ga­jące 6 atmos­fer w cza­sie mili­se­kund. Apli­ka­cja fal nastę­puje z czę­sto­tli­wo­ścią 1– 15/min. W cza­sie 1 zabiegu apli­ko­wane jest 2000–4000 ude­rzeń. Zabiegi prze­pro­wa­dza się co 4–5 dni, 5–6 w serii.