A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Chon­dro­ma­la­cja

Chon­dro­ma­la­cja–roz­mię­ka­nie chrząstki –to cho­roba pro­wa­dząca do destruk­cji tkanki chrzęst­nej. Wystę­puje naj­czę­ściej w obrę­bie stawu kola­no­wego. Zmiany doty­ka­jące chrząstkę cha­rak­te­ry­zują się roz­włók­nie­niem, powsta­niem szcze­lin i ero­zją dopro­wa­dza­jącą w kon­se­kwen­cji do zmian zwy­rod­nie­nio­wych stawu.