A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Re Ro Rz

Reu­ma­tyzm

Sło­wem „reu­ma­tyzm” lub też „gościec” naj­czę­ściej okre­śla się w mowie potocz­nej reu­ma­to­idalne zapa­le­nie sta­wów. Jest to potoczne okre­śle­nie grupy cho­rób cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się prze­wle­kłymi zmia­nam...