A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kine­zjo­lo­gia

okre­sle­nie pocho­dzi od gr. kinein — poru­szać się i logos - uczyć się.  Jest to nauka zaj­mu­jącą się ruchem ciała czło­wieka, w aspek­tach psy­cho­lo­gicz­nych i fizjo­lo­gicz­nych reak­cji orga­ni­zmu na wysi­łek fizyczny.