A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kolano skoczka

watch to prze­cią­że­nie wię­za­dła wła­ści­wego rzepki i zwią­zane z tym zmiany dege­ne­ra­cyjne gór­nego lub dol­nego przy­czepu tej struk­tury. Pro­blem doty­czy osób czę­sto ska­czą­cych, np. koszy­ka­rzy, siat­ka­rzy i biegaczy.