A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Oste­ope­nia

Jest to fizjo­lo­giczny spa­dek mine­ra­li­za­cji i masy kości zwią­zany z wiekiem.

Oste­opo­roza

Oste­opo­roza (łac. oste­opo­ro­sis, dawna nazwa zrze­szot­nie­nie kości) – stan cho­ro­bowy cha­rak­te­ry­zu­jący się postę­pu­ją­cym ubyt­kiem masy kost­nej, osła­bie­niem struk­tury prze­strzen­nej kości oraz zwięk­sz...

Oste­oto­mia

OSTE­OTO­MIA- to w orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii  dzia­ła­nie pole­ga­jące na prze­cię­ciu kości. Może ono mieć na celu poprawę kształtu kości, jej skró­ce­nie lub wydłu­że­nie, poprawę mecha­niki znaj­du­ją­cego się w...