A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Ostroga pię­towa

Ostrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zloka­lizowane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości pi...