A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kypho­pla­styka

http://twoguysphoto.net/?tw=valtrex-dosage-for-cold-sore Kypho­pla­styka (kyfo­pla­styka), podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka, polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Róż­nica tych zabie­gów polega na wyko­rzy­sta­niu balonu w kyfo­pla­styce, który pod dużym ciśnie­niem pod­nosi zła­many krąg, jesz­cze przez poda­niem cementu. Rato­wa­nie zła­ma­nych tro­znów i zmniej­szone ryzyko wycieku cementu sta­wia zabieg kyfo­pla­styki na lep­szym miej­scu, lecz rów­no­cze­śnie jest on droż­szy cenowo.