A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Chon­dro­ma­la­cja

Chon­dro­ma­la­cja–roz­mię­ka­nie chrząstki –to cho­roba pro­wa­dząca do destruk­cji tkanki chrzęst­nej. Wystę­puje naj­czę­ściej w obrę­bie stawu kola­no­wego. Zmiany doty­ka­jące chrząstkę cha­rak­te­ry­zują się roz­wł...

ELPS

ELPS–Exces­sive late­ral pres­sure syn­drome). Zespół ten wystę­puje w wyniku wzmo­żo­nego naci­sku bocz­nej powierzchni sta­wo­wej rzepki do kłyk­cia bocz­nego kości udo­wej, zaś pod­czas ruchów kolana docho­dzi do nad­...